Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Mimořádné vydání NL - monotematické číslo

Samu skutečnost, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, byl přijat, bylo možné zaznamenat i v hromadných sdělovacích prostředcích, které se však s ohledem na svoje zaměření omezily pouze na velice stručné informace, což neodpovídá významu této změny, která je souměřitelná snad jen s rekodifikacemi nejvýznamnějších právních předpisů (zejm. občanského zákoníku). Přijatá právní úprava se nerodila lehce: odborná veřejnost dlouho vedla a dodnes vede diskuse, zda je akceptovatelné opustit zásadu individuální trestní odpovědnosti a postihem právnické osoby bez ohledu na identitu skutečně jednající fyzické osoby aprobovat myšlenku kolektivní odpovědnosti. Komplikace provázely i vznik samotného textu zákona, který byl ve Sbírce zákonů zveřejněn až ve druhé polovině prosince loňského roku, pouhý týden před tím, než nabyl účinnosti, neboť proti návrhu bylo uplatněno prezidentské veto.

Na adresátech nové právní úpravy nyní je, aby se v ní co nejdříve zorientovali, uvědomili si nově vzniklá rizika a přizpůsobili jim své chování. Zvláštnosti samotné koncepce trestní odpovědnosti právnické osoby přitom neumožňují odbýt problém konstatování, že pokud právnická osoba bude jednat v souladu s právními předpisy, nemůže se jí nic stát. Taková představa je výrazně zkreslená, neboť dostatečně nedoceňuje, že právnické osobě může být přičítáno jednání konkrétních fyzických osob uskutečňované jménem právnické osoby nebo v jejím zájmu. Takovými fyzickými osobami nemusejí být nutně pouze členové statutárních orgánů, může jít i o její zaměstnance. Je proto na právnických osobách, aby přijaly taková opatření, která vzniku jejich trestní odpovědnosti zabrání.

Tomuto východisku jsme přizpůsobili i skladbu našeho Newsletteru. Úvodní příspěvek Andrey Vejběrové má za cíl představit Vám nejvýznamnější novinky, které zavedené trestní odpovědnosti právnických osob přináší. Následuje článek Josefa Zemana věnovaný možnostem souběžného postižení právnické osoby a fyzické osoby jednající jejím jménem. Z tohoto článku se dozvíte též, v jakých případech může být jednání fyzické osoby přičítáno osobě právnické. Závěrečný příspěvek, jehož autorem je Ondřej Moravec, pak upozorňuje na některé konsekvence vztahu nové právní úpravy s dosavadními sankčními mechanismy, a to na příkladu souběhu trestání právnické osoby za daňové trestné činy se stávajícími sankcemi podle daňového řádu.

Na stránkách newsletteru advokátní kanceláře není možné podat vyčerpávající přehled všech důsledků přijetí nové právní úpravy. Vzniku takovéhoto materiálu brání i skutečnost, že živou podobu dá nové úpravě až aplikační praxe orgánů činných v trestním řízení. K problematice trestní odpovědnosti právnických osob se proto na stránkách našeho newsletteru nepochybně ještě vrátíme. Autoři jednotlivých příspěvků jsou samozřejmě připraveni reagovat i na Vaše individuální dotazy.

Mimořádné vydání NL - Odpovědnost právnických osob

Datum: 12.4.2012
Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2018
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: 
Logistika a dopravní služby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
Tiskový briefing k 22. veřejnému slyšení Senátu
Autor: HJF dne 29.9.2020

Kontrolní postupy finanční správy

více

Přelomové rozhodnutí soudního dvora EU ve věci nadměrného odpočtu DPH
Autor: HJF dne 15.5.2020

Jeden za našich partnerů, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., specialista na daňové právo, zaznamenal obrovský úspěch v kauze ohledně nadměrného odpočtu DPH před Soudním dvorem EU.

více

Informace ohledně dotačního programu ANTIVIRUS
Autor: HJF dne 6.4.2020

Vážení klienti,

jak asi dobře víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí dnešním dnem tj. 6.4.2020, spustilo program ANTIVIRUS, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti.

více

Mimořádné vydání
Autor: HJF dne 24.3.2020

Touto cestou Vám přinášíme mimořádné vydání Newsletter naší advokátní kanceláře zaměřené na aktuální téma COVID-19

více

1