CZ / EN

Smluvní práva a povinnosti

25.3.2020

Nejen Česká republika, ale celý svět prochází těžkou zkouškou v podobě pandemie. Onemocnění COVID-19 má vliv nejen na lidské životy z pohledu zdraví, ale ovlivňuje i ekonomickou stránku, na kterou se také nesmí zapomínat. 

Podnikající subjekty aktuálně bojují de facto o přežití, neboť většina provozů je zavřená nebo je jejich fungování omezeno. V této souvislosti se pochopitelně objevují otázky typu: Musím odebrat zboží, které jsem objednal, ale nemám možnost jej prodat? Mám možnost odstoupit od smlouvy, když nemám suroviny pro následné plnění smlouvy (např. o dílo)? Mohu oslovit dodavatele/odběratele, že musíme změnit podmínky smlouvy? Mohu se nějak vyvázat z uzavřené smlouvy? Tyto a mnoho dalších mohou být otázky, které má aktuálně tzv. na jazyku nejeden podnikající subjekt, neboť rozvoj pandemie zatím neukazuje na její ústup.

Ačkoliv nejsem příznivcem zobecňování, dovolím si níže uvést několik poznámek ve vztahu k vlivu COVID-19 na smluvní vztahy, nicméně je nutné si uvědomit, že každý smluvní vztah má svá specifika, co do obsahu nebo okolností, a je tedy nutné níže popsané obecné možnosti vždy aplikovat na řešený případ, konzultovat, najít optimální řešení a realizaci.

COVID-19 a vyšší moc

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2911/2006, definoval vyšší moc jako „takovou kvalifikovanou náhodu, kterou není možné za daných podmínek ani při vynaložení veškerého úsilí nikým odvrátit vzhledem k její mimořádnosti a nepředvídatelnosti.“

Občanský zákoník v § 2913 odst. 2 uvádí, že „povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“

Ve většině případů budeme asi moci uzavřít, že případ koronaviru COVID-19 lze považovat za vyšší moc, nicméně tím to nekončí. Nelze se však rozhodně chovat tím způsobem, že díky pandemii nemusíme brát ohled na smluvní závazky a jsme automaticky osvobozeni od smluvních povinností. Je nutné si uvědomit, že stále platí základní smluvní pravidlo pacta sunt servanda, tedy že smlouvy se mají dodržovat. Právě z toho důvodu je třeba velice pečlivě vážit případné reakce svým obchodním partnerům s poukazem na vyšší moc, neboť je povinností tvrdit a dokazovat, že má být v konkrétním případě aplikována vyšší moc s případnými liberačními dopady na závazky plynoucí ze smlouvy.

Vliv vyšší moci můžeme mimo jiné posuzovat ve vztahu k nároku na náhradu škody, nároku na smluvní pokutu, v souvislosti se závdavkem jako zajišťovacím instrumentem, ve vztahu ke ztrátě výhody splátek, při povinnosti nebo právu na zajištění závazku, a v neposlední řadě při povinnosti splnit závazek.

COVID-19 a změna okolností

Občanský zákoník pamatuje i na situaci, při niž dojde k podstatné změně okolností, kdy taková změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

Pokud taková situace podstatné změny okolností nastane, je třeba jí tvrdit a prokazovat. Dotčená smluvní strana má právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě, avšak pouze za situace, kdy dotčená smluvní strana prokáže, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené smluvní straně stala známou až po uzavření smlouvy.

Pokud dotčená smluvní strana tvrdí podstatnou změnu okolností, tak to automaticky neznamená oprávnění k tomu, aby došlo k odložení plnění ujednaného na základě smlouvy.

Ve vztahu k podstatné změně okolností však dejte dobrý pozor na ujednání v rámci smluv, neboť víme, že se často aplikace § 1765 odst. 1 občanského zákoníku vylučuje, a to tak, že dotčená smluvní strana na sebe převzala nebezpečí změny okolností. Je nezbytně nutné revidovat smlouvy, zda s takovou skutečností počítají či nikoliv.

V případě, kdy dojdeme k závěru, že je možné aplikovat § 1765 občanského zákoníku, potom by mělo být zahájeno jednání o nových podmínkách smlouvy, aby došlo k obnovení rovnováhy práv a povinností smluvních stran. Nedojde-li k dohodě o nových podmínkách v přiměřené lhůtě, je možné se obrátit na soud, avšak pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy změnu okolností musela dotčená smluvní strana zjistit.

COVID-19 a mezinárodní obchod

Pokud dochází k prodeji zboží, a to přeshraniční formou, je třeba se zabývat i Vídeňskou úmluvou (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), která v čl. 79 řeší otázky v souvislosti s vyloučením odpovědnosti.

Smluvní strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní smluvní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. Vyloučení odpovědnosti je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. Smluvní strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé smluvní straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá smluvní strana v přiměřené lhůtě poté, co smluvní strana, která neplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové překážce, je tato smluvní strana odpovědná za škodu tím vzniklou.

Závěrem

V případě, že máte pocit, že podnikání Vašeho závodu nebo vašich obchodních partnerů je nebo může být dotčeno vyšší mocí nebo změnou okolností, potom doporučujeme na nic nečekat a proaktivně jednat, neboť jen takový přístup je způsobilý pomoci vašemu podniku a de facto celé ekonomice. V případě, že identifikujete možné dotčení vyšší moci nebo změnu okolností, je třeba projít smlouvu, zda a jak takovou situaci řeší, shromáždit důkazy svědčící o vyšší moci a/nebo změně okolností, kdy v této souvislosti Vám rádi konzultačně pomůžeme. Společně můžeme nastavit další postup při aplikaci vyšší moci a/nebo změny okolností, a to jak při hledání řešení, tak při modifikaci smluvně sjednaných práv a povinností. Vzhledem k tomu, že jsem poukázal na to, že výše uvedené nároky je možné uplatnit pouze v určitých lhůtách, tak nechci strašit, ale čas běží …

Zpracoval tým Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: 
Regionální právnická firma roku 2021.

 
Právnická firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní stavby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
AK HJF v médiích
5/4/2023

Přinášíme článek, který byl publikován na serveru www.epravo.cz na téma: Prodloužení blokové výjimky pro vertikální dohody v odvětví motorových vozidel, jehož autoři jsou JUDr. Michal Škudrna a Mgr. Jiří Hartmann.

Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele
2/1/2023

Informační materiál pro klienty provozující e-shop.

číst více
PF 2023
1/1/2023

Za celý tým Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o Vám přejeme, aby Váš následující rok, byl rokem úspěšným.

číst více
5