Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Obchodní vztahy

15.4.2020

Shrnutí nové legislativy k 9. 4. 2020. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „PS“) v uplynulých dnech schválila za účelem zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 několik vládních návrhů zákonů, jež budou mít dopad na obchodní vztahy.

Mezi nejrozsáhlejší patří návrh zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 807). Na základě tohoto návrhu zákona nebude dlužník po dobu od nabytí jeho účinnosti do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. 12. 2020 (pro účely tohoto odstavce „ochranná doba“), povinen podat insolvenční návrh (v souladu s ust. § 98 odst. 1 InsZ), pokud úpadek dlužníka nastal až po přijetí mimořádného opatření a byl zapříčiněn jeho přijetím. Dlužník bude také moci navrhnout pozastavení plnění reorganizačního plánu po ochrannou dobu, případně navrhnout mimořádné moratorium, jež bude nově upraveno v ust. § 127a InsZ. Věřitelé nebudou moci do 31. 8. 2020 podávat insolvenční návrhy, na druhou stranu se ochranná doba nebude započítávat do doby pro odporování právním úkonům dlužníka. Návrh zákona přináší změny také do korporátního práva. Společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva nemusejí projednat účetní závěrku v řádném termínu (lhůta uplyne 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však 31. 12. 2020), prodlužuje se funkční období volených orgánů, jimž mělo funkční období skončit (opět o 3 měsíce od skončení mimořádného opatření při epidemii), a umožňuje se rozhodovat mimo zasedání orgánů korporace v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i v případě, že to nepřipouští zakladatelské právní jednání. Na základě pozměňovacího návrhu bylo do návrhu zákona vloženo ustanovení o prodlení dlužníka, podle něhož lze po dlužníkovi, který prokáže znemožnění nebo ztížení včasného splnění peněžitého dluhu kvůli omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, žádat sankce pro případ prodlení pouze do výše zákonného úroku z prodlení. Podmínkou je, aby prodlení nastalo ode dne 12. března 2012 a aby se nejednalo o prodlení ze smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti návrhu zákona.

Další schválený návrh PS představuje návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Podle tohoto návrhu zákona mohou dlužníci, kteří uzavřeli smlouvu o úvěru s podnikatelem (úvěrem se rozumí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba), požádat o odklad plnění po dobu trvání ochranné doby (od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení žádosti do 31. října 2020, dlužník může požádat i o zkrácenou dobu do 31. července 2020). O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru, prodlužuje se období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a odkládá se čas plnění peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli. Za dobu trvání ochranné doby má věřitel právo pouze na sjednaný úrok, jenž je pro dlužníky – fyzické osoby splatný až po splnění všech peněžitých dluhů, jež byly odloženy, a pro dlužníky – právnické osoby v čase, který byl sjednán. Dlužník – právnická osoba se musí v ochranné době zdržet nakládání s majetkem, které by způsobilo jeho podstatné zmenšení. Uvedená navrhovaná úprava se vztahuje pouze na úvěry zajištěné nemovitou věcí, na úvěry pro nabytí nemovité věci (na stavbu nové budovy, její úpravu, převod družstevního podílu, atd.) a na úvěry ze stavebního spoření (více v ust. § 3 odst. 2 písm. a) až c) návrhu zákona).

Na obchodní vztahy přímo dopadá také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Podle tohoto návrhu zákona nebude moci pronajímatel nebytových prostor do 31. 12. 2020 jednostranně ukončit nájem (podnájem, pacht, jehož předmět z podstatné části tvoří prostor sloužící k podnikání) pro prodlení nájemce s placením nájemného, pokud toto prodlení vzniklo od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (pro účely tohoto odstavce dále jako „rozhodná doba“), a důvod jeho vzniku souvisel s omezením plynoucího z mimořádného opatření při epidemii (z jiných důvodů nájemní smlouvu vypovědět lze). Nájemce ale musí pronajímateli předložit listiny osvědčující nárok do 15 dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět po skončení mimořádného opatření (nejdříve však po skončení nouzového stavu), nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel. Nájemce je povinen uhradit všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby.

Mimo výše uvedené PS schválila další dva návrhy zákonů, jež se dotýkají B2C vztahů. Jedná se o návrhy zákonů o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu a o novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Prvně jmenovaný návrh zakotvuje oprávnění pořadatelů zájezdů vydávat zákazníkům poukazy pro případ odstoupení od smlouvy podle ust. § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Poukazy mohou zákazníci využít pro zakoupení náhradního zájezdu nebo si jej mohou po 14 dnech od uplynutí ochranné lhůty (31. srpna 2021) nechat od pořadatele proplatit. Zákazník, který zaplatí odstupné dle ust. § 2533 občanského zákoníku, může nově po pořadatelovi žádat poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného. Takovýto poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úplné nebo částečné úhradě ceny náhradního zájezdu (nelze si jej nechat proplatit). O vydání poukazu na zájezd může zákazník požádat do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu. Zvláštní úprava platí pro některé chráněné skupiny zákazníků (např. nezaměstnaní, těhotné ženy, osoby starší 65 let, atd.).

Novela zákona o spotřebitelském úvěru doplňuje ust. § 122 zákona o spotřebitelském úvěru o dva odstavce. Podle nového odstavce 4 zmíněného ustanovení může věřitel po spotřebitelovi, který je v prodlení s úhradou dluhu delším než 90 dnů, požadovat pouze zákonný úrok z prodlení, pokud nebyl sjednán úrok nižší. Podle nového odstavce 5 se tato pravidla a pravidla obsažená v ust. § 122 odst. 1 a 2 zákona o spotřebitelském úvěru budou vztahovat také na dlužníky – fyzické osoby, jež nejsou spotřebiteli (např. OSVČ). Věřitelé navíc od těchto osob mohou žádat zaplacení smluvních pokut, které však v souhrnu nesmí překročit součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru. Všechna výše uvedená pravidla se použijí i na smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti novely. Pro splatné úroky z prodlení a splatné smluvní pokuty ze smluv sjednanými s druhou skupinou dlužníků platí zvláštní úprava (podrobnosti v čl. II návrhu novely zákona).

Všechny uvedené návrhy zákonů byly postoupeny Senátu, jenž je nyní bude projednávat.

Vypracoval specializovaný tým ve složení:
JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D.
JUDr. Jiří Janeba
JUDr. Michal Škudrna
Mgr. Jakub Krause
Mgr. Tomáš Sedláček
Mgr. Jana Blechová

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2018
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: 
Logistika a dopravní služby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
Přelomové rozhodnutí soudního dvora EU ve věci nadměrného odpočtu DPH
Autor: HJF dne 15.5.2020

Jeden za našich partnerů, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., specialista na daňové právo, zaznamenal obrovský úspěch v kauze ohledně nadměrného odpočtu DPH před Soudním dvorem EU.

více

Informace ohledně dotačního programu ANTIVIRUS
Autor: HJF dne 6.4.2020

Vážení klienti,

jak asi dobře víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí dnešním dnem tj. 6.4.2020, spustilo program ANTIVIRUS, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti.

více

Mimořádné vydání
Autor: HJF dne 24.3.2020

Touto cestou Vám přinášíme mimořádné vydání Newsletter naší advokátní kanceláře zaměřené na aktuální téma COVID-19

více

Nouzový stav
Autor: HJF dne 16.3.2020

Vážení klienti,

Na základě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru, naše společnost přijala celou řadu interních opatření tak, abychom byli schopni ochránit zdraví našich pracovníků. Zároveň reflektujeme na doporučení Vlády ČR, tak České advokátní komory a v této souvislosti jsme se rozhodli eliminovat osobní schůzky na našich pracovištích. Právní služby Vám budou poskytovány i nadále ve stávající kvalitě, pouze se domluvíte s příslušným advokátem na on-line formě propojení.

Pevně věříme, že nás v tomto rozhodnutí podpoříte.

Tým Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

5