Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Dopady nouzového stavu a přijatých opatření v souvislosti s výskytem koronaviru na pracovněprávní problematiku

28.3.2020

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (dále také jako „koronavirus“) nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření, což má bezpochyby vliv i na pracovněprávní problematiku. Níže je uveden elementární přehled často skloňovaných termínů posledních dnů s ohledem na přijatá mimořádná opatření.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VE VZTAHU K OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮM

Zaměstnavatelům ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále také jako „ZP“) povinnost minimalizovat zdravotní rizika zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce a zaměstnavatele jsou povinni přijmout opatření za účelem ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V souvislosti s výskytem koronaviru je doporučeno poskytnout zaměstnancům zejména informace o prevenci nákazy koronavirem, na pracovišti zajistit dezinfekční přípravky, roušky, respirátory, případně jiné adekvátní ochranné prostředky dle povahy práce. Dále je vhodné omezit osobní setkání velkého počtu osob na pracovišti a zredukovat služební cesty zaměstnanců.

V neposlední řadě se doporučuje informovat zaměstnance o přijatých opatřeních, tyto aktualizovat s ohledem na vývoj situace, optimálně elektronickou formou, aby byl zaměstnavatel schopen případně doložit, že povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví jeho zaměstnanců řádně plní.

VÝKON PRÁCE Z DOMOVA (HOME OFFICE)

Je-li to s ohledem na povahu vykonávané práce možné, zaměstnavatel se může ve smyslu ustanovení § 317 ZP se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova (home office). Tento postup, jež zachovává kontinuitu výkonu pracovní činnosti, představuje s ohledem na současnou situaci vcelku příznivou variantu, jejíž uplatnění nebude mít pro zaměstnavatele ani zaměstnance žádné závažné negativní důsledky. Při výkonu práce z domova nedochází ze strany zaměstnavatele k nutnosti kompenzovat výpadek z příjmu, neboť zaměstnanec pracuje a za vykonanou práci mu přísluší mzda nebo plat. V případě převedení zaměstnance na home office je potřeba stanovit jasná pravidla výkonu práce z domova, zaměstnance s nimi seznámit a dodržování povinností kontrolovat vedoucími pracovníky. Práci z domova je při splnění podmínek možné konat i v karanténě, je ale nutné se na tom se zaměstnancem domluvit předem, aby mu nebyla vystavena neschopenka.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

S ohledem na aktuální situaci spojenou s výskytem koronaviru na území České republiky nejčastěji dochází ke vzniku překážky na straně zaměstnance v následujících případech.

  • ZAMĚSTNANCI BYLA NAŘÍZENA KARANTÉNA

Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu přísluší v době prvních čtrnácti (14) kalendářních dnů náhrada mzdy/platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Od patnáctého (15) kalendářního dne pak začíná zaměstnanci vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení nemocenské a to za každý kalendářní den. Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena.

  • ZAMĚSTNANEC BYL Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ UZNÁN DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÝM

Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu přísluší v době prvních čtrnácti (14) kalendářních dnů náhrada mzdy/platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Od patnáctého (15) kalendářního dne pak začíná zaměstnancům vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení nemocenské a to za každý kalendářní den.

  • ZAMĚSTNANEC MUSÍ PEČOVAT O DÍTĚ MLADŠÍ 10 LET Z DŮVODU ZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu přísluší za devět (9), případně šestnáct (16) kalendářních dnů ošetřovné. Vláda České republiky schválila mimořádný zákon a v případě jeho schválení Parlamentem České republiky bude zaměstnanci příslušet ošetřovné při péči o děti mladší třináct (13) let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii koronaviru.

  • ZAMĚSTNANEC MUSÍ PEČOVAT O DÍTĚ VE VĚKU OD 10 LET Z DŮVODU ZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Jedná se o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, kdy je péče s ohledem na specifické potřeby dítěte nezbytná. Zaměstnanci v tomto případě nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění. Vláda České republiky schválila mimořádný zákon a v případě jeho schválení Parlamentem České republiky bude zaměstnanci příslušet ošetřovné při péči o děti mladší třináct (13) let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii koronaviru.

  • DOČASNÉ UZAVŘENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ UČINĚNÝCH ORGÁNEM OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (například uzavření obce)

Jedná se o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, za kterou mu přísluší v době prvních čtrnácti (14) kalendářních dnů náhrada mzdy/platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Od patnáctého (15) kalendářního dne pak začíná zaměstnancům vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení nemocenské a to za každý kalendářní den.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

Jelikož povinnost přidělovat zaměstnancům práci, je základní povinností zaměstnavatele, bude nemožnost přidělování práce překážkou v práci na straně zaměstnavatele, s níž zákon spojuje určitá práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů, blíže definovaných v ustanovení § 208 a § 209 ZP, zejména pak právo/povinnost zaměstnance zůstat tzv. doma a povinnost zaměstnavatele, platit mu náhradu mzdy.

  • DOČASNÉ UZAVŘENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU OMEZENÍ POPTÁVKY PO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH NEBO OMEZENÍ ODBYTU VÝROBKŮ

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Je ovšem nutno zdůraznit, že v případě dohody s odborovou organizací, případně na základě vnitřního předpisu (nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace), lze uplatnit částečnou nezaměstnanost ve smyslu ustanovení § 209 ZP. V případě její uplatnění zaměstnanci náleží náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.
Z dikce výše uvedeného tedy vyplývá, že snížení mzdy je u zaměstnavatele, kde působí odborová organizace možné pouze na základě dohody s touto organizací a snížení mzdy u zaměstnavatele, u nějž odborová organizace nepůsobí, je možné stanovit jednostranně tímto zaměstnavatelem, a to jeho vnitřním předpisem, přičemž snížení může být maximálně 40 %, aby tak zaměstnanci zůstalo minimálně 60 % jeho průměrného výdělku.

Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky připravuje Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

Rovněž je nutno konstatovat, že v případě dočasného uzavření provozu Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky zastává názor, že se jedná o jinou překážku na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 ZP, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky hodlá kompenzovat ve výši 80 %.

  • DOČASNÉ UZAVŘENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ UČINĚNÝCH NA ZÁKLADĚ KRIZOVÉHO ZÁKONA (například nucené uzavření restaurací, hospod, posiloven)

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Je ovšem nutno zdůraznit, že v případě dohody s odborovou organizací, případně na základě vnitřního předpisu (nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace), lze uplatnit částečnou nezaměstnanost ve smyslu ustanovení § 209 ZP. V případě její uplatnění zaměstnanci náleží náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Z dikce výše uvedeného tedy vyplývá, že snížení mzdy je u zaměstnavatele, kde působí odborová organizace možné pouze na základě dohody s touto organizací a snížení mzdy u zaměstnavatele, u nějž odborová organizace nepůsobí, je možné stanovit jednostranně tímto zaměstnavatelem, a to jeho vnitřním předpisem, přičemž snížení může být maximálně 40%, aby tak zaměstnanci zůstalo minimálně 60% jeho průměrného výdělku.

Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacena náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80 % uhrazena.

  • NEPŘÍDĚLOVÁNÍ PRÁCE V DŮSLEDKU VÝPADKU VSTUPŮ (DODÁVKY SUROVIN, SLUŽEB, SOUČÁSTEK, PODKLADŮ)

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele (prostoj), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 80 % průměrného výdělku. Za zmínku dále stojí skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravuje Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

  • ÚPRAVA PRACOVNÍCH PODMÍNEK NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ DOHODY SE ZAMĚSTNANCEM

Řada zaměstnavatelů v současné době přistupuje k individuálním negociacím se zaměstnanci zejména za účelem čerpání dovolené, neplaceného volna, převedení na jinou práci, úpravy mzdových podmínek, či přeložení výkonu práce do jiného místa, formou vzájemné dohody. Zaměstnavatelé se v mnoha případech setkávají s pozitivním přístupem zaměstnanců a synergickým způsobem dochází k úpravě podmínek uzavřených pracovněprávních vztahů, kdy si obě smluvní strany uvědomují možné nepříznivé ekonomické dopady současné situace a mají zájem a snahu zachovat kontinuitu vzájemné spolupráce, respektive trvání pracovněprávního vztahu.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ukončení pracovního poměru se zaměstnancem je formou uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru a to i za cenu případného navýšení výše odstupného s ohledem na právní jistotu zaměstnavatele, že se zaměstnanec v budoucnu nebude u příslušného soudu žalobou domáhat neplatnosti výpovědi a následně dožadovat náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku.

Alternativně řada zaměstnavatelů je v současné době nucena přistoupit k ukončení pracovního poměru se zaměstnancem z tzv. organizačních důvodů formou provedení organizační změny a dáním výpovědi dle ustanovení § 52 písm. c) ZP. Pokud by se mělo jednat o propuštění více zaměstnanců, je nutné posoudit, zda se nebude jednat o hromadné propuštění podle ZP, což záleží na počtu zaměstnanců a velikosti zaměstnavatele. Je vždy nutno rovněž mít na paměti, že zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, existují ovšem i výjimky. Každopádně podmínky pro tento postup je nezbytné pečlivě v každém jednotlivém případě vyhodnotit a tímto eliminovat možná rizika již specifikovaná výše.

ZÁVĚR

Je důležité, aby ze strany zaměstnavatelů byla provedena konkrétní opatření s cílem, pokud objektivně možno, co v největší míre snížit ekonomické dopady na jejich podnikatelskou činnost a současně zachovat pracovní místa zaměstnanců. V obecné rovině tím pádem nelze stanovit aplikaci vhodného konkrétního postupu, z čeho vyplývá, že každou problematiku je nezbytné analyzovat individuálně.

Na závěr je nezbytné zmínit, že situace je v současnosti dynamická, vyvíjí se každým dnem a proto ji i nadále bude AK HJF intenzivně monitorovat.

Zpracoval tým Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: 
Regionální právnická firma roku 2021.

 
Právnická firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní stavby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 19.4.2022

Je nám potěšením Vám oznámit, že jeden z našich partnerů, JUDr. Jan Malý se probojoval mezi 50 nejvlivnějších lidí v českém fotbale s ohledem na jeho funkci: předseda odvolací komise FAČR. Moc gratulujeme!!!

více

Hledáme posilu do našeho týmu v Praze
Autor: HJF dne 29.3.2022

Hledáme parťáka do našeho právního týmu v Praze na pozici advokátní kocipient/advokátní koncipientka.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 24.3.2022

Jeden z našich partnerů JUDr. Michal Škudrna zodpovídá otázky redaktorovi ČT24 na téma Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU. Rozhovor si můžete prohlédnout od času 0:26.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 16.3.2022

Náš partner JUDr. Michal Škudrna zodpověděl otázky redaktorovi Lidových novin ohledně Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU.

více

5